Melden van Ongebruikelijke Transacties


Op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) zijn diverse financiële- en niet-financiële dienstverleners verplicht meldingen van ongebruikelijke transacties te doen bij FIU Suriname. Het betreft in deze ongebruikelijke transacties die mogelijk te maken hebben met Money Laundering en/of de financiering van terrorisme.


Financiele- en niet-financiele dienstverleners

Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een daartoe aangewezen dienst of verleent, is verplicht een ongebruikelijke transactie onverwijld, schriftelijk al dan niet digitaal te melden aan het Meldpunt (artikel 12 Wet MOT). De dienstverlener draagt de verantwoordelijkheid dat haar medewerkers correct met de regelgeving omgaan en dat ongebruikelijke transacties tijdig en juist aan FIU Suriname worden gemeld.


De Meldingsplichtigen zijn:

 1. Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen (waaronder ook de bankinstellingen)
 2. Levensverzekeringsmaatschappijen
 3. Geldwisselkantoren
 4. Geldovermakingskantoren
 5. Notarissen
 6. Makelaars in onroerend goed
 7. Accountants
 8. Administratiekantoren
 9. Advocaten
 10. Handelaren in goud, andere edelmetalen en edelstenen
 11. Handelaren in motorrijtuigen
 12. Aanbieders van kansspelen


Ongebruikelijke Transactie

Conform artikel 12 van de Wet MOT heeft de meldingsplicht niet alleen betrekking op verrichte - maar ook op voorgenomen ongebruikelijke transacties. Onder voorgenomen transacties wordt verstaan transacties waarover de besluitvorming bij de client heeft plaatsgevonden en is afgerond, terwijl de uitvoering (nog) niet heeft plaatsgevonden.


Indicatoren

Of een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, wordt vastgesteld aan de hand van indicatoren. De indicatoren zijn voor de dienstverlener een hulpmiddel om te bepalen of een transactie verband houdt met money laundering of de financiering van terrorisme. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen objectieve - en subjectieve indicatoren. Deze indicatoren zijn vastgesteld in het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2013 no. 148), waarbij voor elke meldingsplichtige groep de bijbehorende objectieve en subjectieve indicatoren zijn beschreven.


Meldingsplichtige instellingen zullen behalve de indicatoren lijst ook interne procedures en processen moeten hebben, waarmee het ongebruikelijk karakter van transacties herkenbaar is.


Objectieve indicatoren:

Hierbij zijn voor de verschillende categorieen van meldingsplichtigen met allen een verschillend aard van de te verlenen diensten een grensbedrag opgenomen. De instellingen dienen ook te beoordelen of er sprake is van een verband tussen twee of meerdere transacties. Indien er een verband is, moet deze transactie onder de subjectieve indicator worden gemeld.


Subjectieve indicatoren:

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme. Hierbij heeft de instelling de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen als de transactie gemeld dient te worden omdat er mogelijk sprake is van money laundering of de financiering van terrorisme.


Tipping off

Ongebruikelijke transacties moet u melden bij FIU Suriname. U mag uw client niet op de hoogte stellen van het feit dat u een melding heeft gedaan. U en uw medewerkers kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd noch civielrechtelijk worden aangesproken voor schade die een derde lijdt, als gevolg van het voldoen aan uw meldingsplicht.Meldingsprocedure


Registratie meldingsplichtige

Alvorens over te kunnen gaan tot het doen van een melding is het vereist dat alle meldingsplichtige instellingen, zoals dat bij wet is vastgesteld, zich bij FIU Suriname registreren. Hiertoe heeft de fiu een registratieformulier ontwikkeld. Indien uw instelling nog niet geregistreerd staat bij FIU Suriname kunt u dat alsnog doen door het registratieformulier hier te downloaden en deze ingevuld op te sturen naar FIU Suriname.


Het melden

Nadat uw instelling een bevestiging van de registratie als meldingsplichtige heeft ontvangen kunt u overgaan tot het doen van meldingen van ongebruikelijke transacties conform de Wet MOT artikel 12 lid 1. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.


Schriftelijke melden:

Uw melding kunt u per hard copy door het meldformulier ingevuld in te leveren bij FIU Suriname. Indien u nog niet beschikt over het meldformulier kunt u dat hier downloaden.


Digitale melding:

Indien u de meldingen digitaal wenst op te sturen, gelieve contact op te nemen met FIU Suriname.Meldtermijn


Valt een transactie onder het bereik van een objectieve indicator dan geldt een maximaal termijnvan 14 dagen, die ingaat op het moment dat de transactie plaatsvindt. Dat wil zeggen dat een ongebruikelijke transactie op basis van de objectieve indicator binnen 14 dagen gemeld dient te worden bij FIU Suriname.


Constateert een melder dat een transactie valt onder het bereik van een subjectieve indicator, dan dient deze binnen 5 dagen gemeld te worden bij de FIU. Dit termijn gaat echter in op het moment dat blijkt dat de subjectieve indicator van toepassing is.