Achtergrondinformatie


Suriname is sinds 1998 lid van de CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (CFATF/GAFIC), een zusterorganisatie van de FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI). De toetreding tot de CFATF heeft met zich meegebracht dat Suriname werd onderworpen aan de naleving van de FATF 40 aanbevelingen ter bestrijding van Money Laundering en Financiering van Terrorisme. Deze aanbevelingen zijn gericht op het nemen van preventieve maatregelen door meldplichtige instellingen, maatregelen ter verbetering van nationale rechtstelsels en de internationale samenwerking. Voorts ziet de FATF toe op de juiste werking en effectiviteit van de wettelijke regels.


Krachtens FATF Recommendatie 29 dienen landen een financiele-inlichtingeneenheid (FIU) op te richten, die optreedt als nationaal centrum voor de aanname en analyse van:

a. meldingen over verdachte transacties en

b. andere informatie omtrent money laundering, daarmee verband houdende onderliggende delicten en financiering van terrorisme, en de verspreiding van de resultaten van die analyse.


De FIU moet in staat zijn om aanvullende informatie te verkrijgen van de rapporterende entiteiten en moet tijdig toegang hebben tot de financiele, administratieve en handhavingsinformatie die zij nodig heeft om haar taken naar behoren uit te voeren.FIU SURINAME


In 2002 heeft de aanname van de Anti Money Laundering wetgeving plaatsgevonden en werd daarmede het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Suriname ingesteld. Met de wetswijziging van de Wet MOT in 2012 verkreeg het MOT haar internationale benaming namelijk de Financial Intelligence Unit Suriname kortweg FIU Suriname. De algemene leiding, de organisatie en het beheer van de FIU berusten bij de directeur. De FIU bestaat thans uit vijf dienstonderdelen, te weten: de administratie, de juridische-, de analyse-, de ICT- en de toezicht afdeling.


Mission Statement

De doelstelling van FIU Suriname is onder meer om te voorkomen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen, via financiele- en niet-financiele dienstverleners, worden witgewassen. FIU Suriname beoogt steeds een constante en betrouwbare productie van hoge kwaliteit te leveren teneinde bij te dragen aan het opsporen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot money laundering, terrorisme financiering en/of de daaraan ten grondslag liggende misdrijven met alsultiem doel de integriteit van de financiele en niet-financiele sector van Suriname mede te handhaven.


Taakstelling

De FIU heeft een administratieve functie hetgeen inhoudt dat zij belast is met het in ontvangst nemen en in behandeling nemen van meldingen en fungeert bij deze als intermediair tussen de dienstverleners enerzijds en de politie en justitie anderzijds.


De primaire taak van FIU Suriname is het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van verkregen gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van money laundering, financiering van terrorisme en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.


FIU Suriname geeft voorlichting over de verschijningsvormen en de voorkoming en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme. Dit doet zij middels voorlichtingssessies, publicaties en jaarverslagen. Tevens zijn er richtlijnen met betrekking tot de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) ten behoeve van meldplichtige instellingen uitgevaardigd.